WZJ Logo
Biuro WZJ czynne jest w czwartki w godzinach 13 - 17

Znajdź w serwisie:


  Luty 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

» Statut

STATUT

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO W POZNANIU

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Wielkopolski Związek Jeździecki w Poznaniu zwany dalej Związkiem jest związkiem sportowych klubów jeździeckich i innych stowarzyszeń związanych z jeździectwem. Związek może posługiwać się skróconą nazwą „WZJ”.

§ 2

 

Związek posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu, a jego nazwa jest zastrzeżona.

§ 3

 

Związek działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie, ustawy prawo             o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4

 

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa wielkopolskiego.

2. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu.

§ 5

 

Siedzibą Związku jest miasto Poznań.

§ 6

 

Związek używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 

1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Związku

§ 8

 

1. Celem działania Związku jest rozwój i popularyzacja sportu jeździeckiego, rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii.

2. Związek obejmuje swym zakresem działalności zawodową i amatorską formę uprawiania jeździectwa.

§ 9

 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Opracowywanie kierunków rozwoju jeździectwa na terenie działalności Związku.

2. Opracowywanie planów, kierunków i regulaminów szkolenia oraz systemy zawodów.

3. Prowadzenie i organizowanie:

a)   Szkolenia zawodników,

b)   Szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, gospodarzy torów oraz innych specjalistów niezbędnych w jeździectwie, we współpracy z odpowiednimi jednostkami uprawnionymi do prowadzenia tego typu szkoleń,

c)   Działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)   Kontaktów z zagranicznymi organizacjami sportowymi,

e)   Ewidencji zawodników, koni, sędziów, gospodarzy toru i innych osób niezbędnych do realizacji celów Związku,

f)    Dostarczania do klubów i innych i innych zainteresowanych osób wszystkich niezbędnych pism i dokumentów oraz organizowania prawidłowego ich obiegu.

4. Organizowanie lub współorganizowanie wszelkiego typu zawodów krajowych i międzynarodowych oraz popularyzowanie rekreacji, turystyki konnej i hipoterapii.

5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Związku, zwłaszcza w zakresie:

a)   Rozwoju jeździectwa,

b)   Prowadzenia klasyfikacji sportowej,

c)   Organizacji zawodów i innych imprez sportowych,

d)   Realizacji kalendarza imprez sportowych,

e)   Prowadzenia rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej,

f)    Prowadzenie ewidencji członków,

g)   Prowadzenie ewidencji zawodników i koni,

h)   Nakładania kar dyscyplinarnych.

6. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubów i stowarzyszeń wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminów, przepisów i zasad uprawiania jeździectwa w formie zawodowej i amatorskiej, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących ochrony koni.

§ 10

 

Dla realizacji celów statutowych Związek współpracuje z organami administracji państwowej odpowiedniego szczebla, organizacjami samorządowymi i innymi, których działalność jest zbieżna z celami Związku.

 

Rozdział III

Członkowie,  ich prawa i obowiązki

§ 11

 

Członkowie Związku dzielą się na:

a)   Zwyczajnych,

b)   Wspierających,

c)   Honorowych.

§ 12

 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe lub stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie sportu jeździeckiego, rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego wniosek, statut, wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz potwierdzenia wpisu do rejestru stowarzyszeń, a w przypadku spółek akcyjnych potwierdzenie zgłoszenia takiego rodzaju działalności w rejestrze handlowym.

3. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały Zarządu Związku, która powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2.

§ 13

 

Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Związku, przyjęta przez Zarząd, która zdeklarowała pomoc materialno-finansową dla Związku.

§ 14

 

1. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju jeździectwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów.

 

 

§ 15

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) Uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Delegatów  z głosem stanowiącym,

2) Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.

3) Wglądu do dokumentów dotyczących działalności Związku.

4) Korzystania z innych uprawnień określonych przez władze Związku.

§ 16

 

Członkowie wspierający maja prawo do:

1) Uczestnictwa  w Walnych Zebraniach Delegatów bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli, z głosem doradczym,

2) Kontroli wydatkowania środków przekazanych na rzecz Związku.

3) Korzystania z innych uprawnień określonych przez władze Związku.

§ 17

 

Członkowie honorowi maja prawo do:

1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Delegatów, z głosem doradczym,

2) Korzystania z innych uprawnień określonych przez władze Związku.

§ 18

 

Do obowiązków członków Związku należy:

1) Aktywna działalność na rzecz realizacji celów Związku.

2) Przestrzeganie postanowień statutu, obowiązujących regulaminów, przepisów i innych postanowień władz Związku oraz kierowanie się zasadą, że szczególnie ważne jest dobro konia.

3) Godne reprezentowanie Związku.

4) Płacenie składek na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 19

 

1.Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:

a)   Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

b)   Rozwiązania się klubu lub stowarzyszenia,

c)   Rozwiązania się Związku,

d)   Wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Związku za:

-  naruszenie postanowień niniejszego statutu

- działanie na szkodę związku,

- brak aktywnego działania prze okres dwóch lat.

e)   Zalegania ze składką członkowską ponad okres określony przez  

- Walne Zgromadzenie Delegatów.

f)    Wykreślenie członka z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego    rejestru bądź ewidencji

2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Związku za istotne naruszenie postanowień niniejszego statutu. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu praw członkowskich, a w szczególności pozbawieniu prawa do udziału w zawodach jeździeckich.

§ 20

 

Od uchwał Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Złożenie odwołania nie wstrzymuje uchwały.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 21

 

1.Władzami Związku są:

a)   Walne Zebranie Delegatów,

b)   Zarząd

c)   Komisja Rewizyjna

2.Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 22

 

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

2.Wyboru władz dokonuje Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Delegatów uchwali inaczej.

3.Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

4.Władze Związku mają prawo uzupełnić swój skład, jeśli któryś z ich członków ustąpił w trakcie kadencji. Ilość osób uzupełniających w tym trybie skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może  przekroczyć 1/3 liczby członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 23

 

1.Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3.Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku

4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku:

1) Z własnej inicjatywy,

2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej

3) Na wniosek 20%  ogółu członków.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Związku zawiadamia zrzeszone kluby i stowarzyszenia listownie co najmniej      21 dni przed terminem Zjazdu.

 

§ 24

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1)Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Związku,

2)Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4)Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)Nadawanie godności Członka Honorowego,

6)Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Związku

7)Rozpatrywanych wniesionych odwołań od decyzji Zarządu Związku,

8)Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Delegatów.

2.Walne Zebranie Związku jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w  zawiadomieniu.

3.Ilość delegatów reprezentujących poszczególnych członków Związku w Walnym Zebraniu Delegatów określi Zarząd w proporcji do liczby zrzeszonych w danym klubie lub zrzeszeniu.

4.W Walnym Zebraniu klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 25

 

1.Zarząd składa się z 7do 9 członków, w tym z Prezesa, dwóch V-ce Prezesów      i Sekretarza.

2.Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3.Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 4 członków w tym Prezesa lub v-ce Prezesa.

4.Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest pisemny protokół.

5.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 26

 

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Związku w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów, a w szczególności:

1)   Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)   Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,

3)   Uchwalanie okresowych planów działania i planów finansowych Związku,

4)   Zarządzanie majątkiem Związku,

5)   Przyjmowanie i skreślanie członków,

6)   Składanie sprawozdań z działalności Związku,

7)   Rozpatrywanie zgłoszonych do Zarządu odwołań,

8)   Ocena działalności członków Związku,

9)   Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych Związku,

10) Ustalenie wysokości opłat i trybu płacenia składek członkowskich.

§ 27

 

1.Członek Zarządu Związku może być zawieszony w czynnościach, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź działa na szkodę Związku.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 członków uprawnionych do głosowania.

3.Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 28

 

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów spośród delegatów.

3.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.Komisja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów.

5.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Związku,

2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,

3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Związku oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) Składanie na ręce Zarządu zastrzeżeń do uchwał i innych działań Zarządu jeśli uzna, że mogą one spowodować nieprawidłowości w działaniu Związku,

5) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów lub zebrania Zarządu,

6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 29

 

1. Związek ma prawo przyznawania nagród i wyróżnień z aktywny udział w realizacji zadań Związku.

2. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określają regulaminy Związku i przepisy o odznaczeniach państwowych.

§ 30

1. Związek ma prawo nakładać kary na zrzeszonych w nim członków i inne osoby jeśli jest to związane z działalnością Związku, np. sędziów, gospodarzy toru, delegatów technicznych itp.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku  Jeździeckiego.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Związku

§ 31

 

1. Majątek Związku składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy:

- Składek członkowskich,

- Darowizn,

- Zapisów,

- Dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Związkowi,

- Innych dotacji,

- Dochodów z majątku,

- Dochodów z działalności gospodarczej,

- Innych wpływów.

 

 

§ 32

 

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród: Prezesa, v-ce Prezesa, Sekretarza Zarządu Związku.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Związku

§ 33

 

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 34

 

1.Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2.Uchwała o rozwiązaniu Związku misi określić tryb likwidacji oraz sposób rozdysponowania majątku.

Copyright © 2013-2018 WZJ Poznań - Realizacja Freelance Design